Ramularia lamiiRamularia-lamii-var.-lamii-1-57-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-11-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-12-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-13-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-14-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-15-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-16-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-17-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-18-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-19-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-2-8-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-3-20-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-5-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-6-9-r.jpg

Ramularia-lamii-var.-lamii-9-9-r.jpg